สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

ดร.สมบัติ์ เกียรติสุรนนท์

ลงทะเบียน THE MASTER