สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

ปภาคุณ พงษ์อุดมกร

ลงทะเบียน THE MASTER