สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

ภรณี ชาญไววิทย์

ลงทะเบียน THE MASTER