สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

ภาวิณีย์ จูสิริวัฒน์

ลงทะเบียน THE MASTER