สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

ชานนท์ จิรายุกุล

ลงทะเบียน THE MASTER