สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

อรวรรณ เอื้ออำนวยรัตน์

ลงทะเบียน THE MASTER