สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร

ลงทะเบียน THE MASTER