สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 3

อรรณพ เสนะสุทธิพันธ์

ลงทะเบียน THE MASTER