คณะกรรมการบริหารสถาบัน

บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานกรรมการ

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

กรรมการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

กรรมการ

ลงทะเบียน