วิทยากรประจำหลักสูตร

บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


"ทุกการบริหารต้องมียุทธศาสตร์ นักบริหารรุ่นใหม่ต้องกล้าคิดนอกกรอบ ปรับหลักคิดให้สร้างสรรค์ กล้าเปลี่ยนแปลง และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม นั่นคือหัวใจของนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก"

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


"หลักสูตร The Master จะเกิดประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ตั้งใจมาเรียนและมีความมุ่งมั่น ก็จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความสามารถในการใช้ความคิดและปัญญาให้สูงขึ้นและมุ่งหวังที่จะนำความเข้าใจเหล่านี้ไปใช้พัฒนาชีวิต องค์กร ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป"

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


"การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมองไปข้างหน้า คิดในเชิงบวก แสวงหาโอกาสอย่างสร้างสรรค์ และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล หลักสุตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้"

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)


กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


"ธุรกิจจะเดินหน้าและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ผู้บริหารต้องกล้าคิดนอกกรอบ คิดเชิงบวก สร้างสรรค์ และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม หลักสูตร The Master คือคำตอบ"

นวลพรรณ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

ตลาดดอทคอม Tarad.com


ชานนท์  เรืองกฤตยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


สุทธิชัย  หยุ่น

ผู้ก่อตั้ง

บริษัท กาแฟดำ จำกัด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


สมโภชน์  อาหุนัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)


นิรุตติ์  ศิริจรรยา

นักแสดงในระดับตำนานของประเทศไทย


ณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ดร.ไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร

รองประธานและเลขาธิการ

หอการค้าไทยในจีน


กฤษณะ  บุญยะชัย

Chief Relationship Officer

Thailand Management Association