หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

วิทยากรหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 5


บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

นิรุตติ์  ศิริจรรยา

นักแสดงในระดับตำนานของประเทศไทย

สาระ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สมหะทัย  พานิชชีวะ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

ดนัย  ดีโรจนวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เกียรติ  สิทธีอมร

อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

ดร.ไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร

รองประธานและเลขาธิการ

หอการค้าไทยในจีน

สุหฤท  สยามวาลา

นักร้อง นักดนตรี นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการวิทยุ และผู้บริหาร บริษัท ดี.เอช.เอ.

สยามวาลา จำกัด

ปริญญ์  พานิชภักดิ์

รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย

พรรคประชาธิปัตย์

ธรรมรัตน์  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา

ประธานกรรมการ

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พิภพ  โชควัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

ผู้รับการอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 5


พงษ์ เลิศจรัส

พงษ์ เลิศจรัส

ประธานกลุ่ม

บริษัท ซี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด

ณัฐกร นีราภิชาต

ณัฐกร นีราภิชาต

กรรมการ

บริษัท วีเอ็นพี ออโต้พาร์ท จำกัด

คุณลาวัลย์ ตั้งเลิศไพบูลย์

คุณลาวัลย์ ตั้งเลิศไพบูลย์

บริษัท ไอ.เอฟ.เอส.(กรุงเทพฯ) จำกัด

คุณเรียว คุปติวิทยากุล

คุณเรียว คุปติวิทยากุล

ผู้จัดการทั่วไป

หจก.เอกภาพอินเตอร์อิเลคตริค

ดวงพรรษพร ศิริภัทร

ดวงพรรษพร ศิริภัทร

ผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ไสว พลขันธ์

ไสว พลขันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส.พี มาร์เก็ตติ้ง ซัพพลาย จำกัด

สากล เซียสกุล

สากล เซียสกุล

ผจก.บริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

Phetthanome Xomsihapangna

Phetthanome Xomsihapangna

Human Resources Managers

Khouanchay Trading Import-Export Co. Ltd. (Laos)

กาญจนา ไชยวาน

กาญจนา ไชยวาน

Managing Director

บริษัท เบสท์เวย์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ดร.วิไลวรรณ จิรัฐพิกาลพงศ์

ดร.วิไลวรรณ จิรัฐพิกาลพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทเคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัด

ธาริต เศรษฐพงษ์

ธาริต เศรษฐพงษ์

บริษัทอะตอม ลิ้งค์ จำกัด

พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ

กรรมการและผู้จัดการอาวุโสฝ่าย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่นศิกานต์ งามยิ่งประพันธ์

ชื่นศิกานต์ งามยิ่งประพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติโชคอะไหล่ยนต์ อุดมสุข

สมบูรณ์ ประทีปจำรัสกุล

สมบูรณ์ ประทีปจำรัสกุล

Executive Project Director

บริษัท บี.พ้อยท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ณธษา ทิพย์สม

ณธษา ทิพย์สม

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

หทัยชนก ปิ่นปั่น

หทัยชนก ปิ่นปั่น

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท 11การัต กรุ๊ป จำกัด

จำนงค์ ศรีอัมพรกุล

จำนงค์ ศรีอัมพรกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

วินดา ปรีชาวนา

วินดา ปรีชาวนา

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ไพรัตน์ ทับทิมเทศ

ไพรัตน์ ทับทิมเทศ

บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด

ทรงเดช พูนสิริเพิ่มผล

ทรงเดช พูนสิริเพิ่มผล

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สมชนก เตชะเสน

สมชนก เตชะเสน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารการเงินและการลงทุน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

โกวิท แพรวพรายกุล

โกวิท แพรวพรายกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฟอโร แมนูแฟคทอรี่ จำกัด

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

รัชนี แสนศิลป์ชัย

รัชนี แสนศิลป์ชัย

Managing Director

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด

กิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์

กิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์

Managing Director

บจก. เค อินโนเวชั่น

ธราดล วัฒนะลาภา

ธราดล วัฒนะลาภา

บริษัท ทีดับเบิลยู มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

เทอดพงษ์ บุญแดนไพร

เทอดพงษ์ บุญแดนไพร

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กนกวรรณ มากล้น

กนกวรรณ มากล้น

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ปณิวรา จำกัด

บุษราพร ดำรงค์บุญศักดิ์

บุษราพร ดำรงค์บุญศักดิ์

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.ภาวิน กันมล

ดร.ภาวิน กันมล

Executive director

บริษัท พาวเว่อร์ สเตชั่น มอเตอร์สปอร์ต จำกัด

เกศกานดา พรรณกลิ่น

เกศกานดา พรรณกลิ่น

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ภาวินี เกียรติศรีชาติ

ภาวินี เกียรติศรีชาติ

บริษัท ภัสวีร์ จำกัด

ปณิชา รัชตะทรัพย์

ปณิชา รัชตะทรัพย์

Managing Director

Kair Living Co., Llt.

สุกาญจนา การะเกตุ

สุกาญจนา การะเกตุ

Founder

MaxBiz Co., Ltd.

อรวรรณ นิลเพชร์พลอย

อรวรรณ นิลเพชร์พลอย

ผู้บริหาร

Wealth Planner Co.,Ltd

เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง

เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง

ประธานบริษัท

บริษัท เอสพีเจ โททัล โซลูชั่นส์ จำกัด

ปริณดา นามประเสริฐ

ปริณดา นามประเสริฐ

บริษัท แอลแอดวานซ์ ดิสทริบัวชั่น จำกัด

ญารินทร์ ศรีศักดา

ญารินทร์ ศรีศักดา

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สินีนารถ หลักสุวรรณ

สินีนารถ หลักสุวรรณ

การยาสูบแห่งประเทศไทย

พงษ์ธร คงสกุล

พงษ์ธร คงสกุล

บริษัท ต้นแบบความคิด จำกัด

วัชรี บรรณหิรัญ

วัชรี บรรณหิรัญ

Chief Financial Officer

บริษัท ไอ.ดี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภคิน แสงทองอร่าม

ภคิน แสงทองอร่าม

บริษัท ทู ทวิน อิมสปอร์ต จำกัด

กีรตยา สมบัติปัน

กีรตยา สมบัติปัน

Marketing & Sale Consultant

บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

เกษมสันต์ เตชะวิรัชชน

เกษมสันต์ เตชะวิรัชชน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง (1973) จำกัด

สมพงษ์ รัศมีธรรม

สมพงษ์ รัศมีธรรม

กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

อนุพร วรกาญจน์

อนุพร วรกาญจน์

ผู้จัดการการตลาด

บริษัท ธนศิริดีเซล จำกัด

ฤทัยชนก สมปอง

ฤทัยชนก สมปอง

แพทย์ประจำคลินิก

แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

เริงฤดี ลักษณะหุต

เริงฤดี ลักษณะหุต

บริษัท ฟีล เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นันทพันธ์ แสงไชย

นันทพันธ์ แสงไชย

รองผู้อำนวยการ

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

เจน ปัณณมณีโชติ

เจน ปัณณมณีโชติ

General manager

บริษัท บีโอไลฟ์ จำกัด

ดร.รัชต วรุณสุขะศิริ

ดร.รัชต วรุณสุขะศิริ

Chief Executive Officer

บริษัท มิราเคิล ไทม์ ทราเวล จำกัด

อธิวัฒน์ พัฒน์พันธ์ชัย

อธิวัฒน์ พัฒน์พันธ์ชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บี เค พลังโชค จำกัด

สุประดิษฐ์ สอิด

สุประดิษฐ์ สอิด

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เจตน์พิทักษ์ สิงห์ทอง

เจตน์พิทักษ์ สิงห์ทอง

Client Service Director

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

วรุฒ สังข์บัวแก้ว

วรุฒ สังข์บัวแก้ว

บริษัท คอสโมโปรเกรส จำกัด

สกล ศรีพงษ์ธนากุล

สกล ศรีพงษ์ธนากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด

กฤษณ์พงษ์ สุคันโธ

กฤษณ์พงษ์ สุคันโธ

Manager Director

บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ สแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ธีระจิตต์ พราหมณี

ธีระจิตต์ พราหมณี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

ธรรมนูญ เรือนรัศมีประชา

ธรรมนูญ เรือนรัศมีประชา

CEO

บริษัท บีซี อินเตอร์แล็บ จำกัด

สุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ

สุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

วรพัทธ์ ตั้งวงศ์ศิริ

วรพัทธ์ ตั้งวงศ์ศิริ

Owner

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ไวด์วีล ยางยนต์

ขันธ์เพชร สารสาส

ขันธ์เพชร สารสาส

ผู้อำนวยการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล

ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล

General manager

บ.ซีรอเยลอาหารทะเลจำกัด บ.บิ๊กคิทเช่น

วิธ สุดใจอำพัน

วิธ สุดใจอำพัน

Founder

Above Co., Ltd.

ชัญญรักษ์ กิจชลวิวัฒน์

ชัญญรักษ์ กิจชลวิวัฒน์

เจ้าของกิจการ

บริษัท วิณณกิจ จำกัด

อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์

อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วรเดช สมบัติปัน

วรเดช สมบัติปัน

บริษัท เวิลด์ อินสตอลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

อริยา ยิ้มทะโชติ

อริยา ยิ้มทะโชติ

กรรมการผุ้จัดการ

บริษัท ลอดช่องสยาม กรุ๊ป จำกัด

ปาณขวัญ หัตถโกศล

ปาณขวัญ หัตถโกศล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด

ดวงรัตน์ รัตนอำนวยศิริ

ดวงรัตน์ รัตนอำนวยศิริ

ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์

ส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง ฝ่ายสำนักงานบริษัท บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

ชนัมภ์ ชวนิชย์

ชนัมภ์ ชวนิชย์

กรรมการผู้จัดการ

WHA Utilities & Power Plc.

ฐิติพงศ์ แย้มชื่น

ฐิติพงศ์ แย้มชื่น

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วราทิพย์ วัฒนาพร

วราทิพย์ วัฒนาพร

บริษัท เดอะเลตเตอร์พาร์ค จำกัด

ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

Chief Marketing Officer

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวิร์ค ดี โปรดักชั่น จำกัด

สุชาดา พะเนียงเวทย์

สุชาดา พะเนียงเวทย์

ผู้จัดการโรงงานลำพูน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

อัญญาณี เรืองทรัพย์วิไล

อัญญาณี เรืองทรัพย์วิไล

ผู้จัดการส่วน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ณัฐพล เดชวิทักษ์

ณัฐพล เดชวิทักษ์

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน).

นพนันท์ เลิศวัฒนะไพศาล

นพนันท์ เลิศวัฒนะไพศาล

Managing Director

บริษัท จี โซลูชั่น จำกัด

ภรณี ชาญไววิทย์

ภรณี ชาญไววิทย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด

เชาวรินทร์ เกษมสุข

เชาวรินทร์ เกษมสุข

เจ้าของกิจการ

ร้านอาหารตำ 20

ณิชนันท์ โกสมนึก

ณิชนันท์ โกสมนึก

เจ้าของบริษัท

บริษัท วี.ซี.ออโต้ชัตเตอร์ส จำกัด

ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ

ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ

marketing director

บริษัท โซล่าร์ แอร์ จำกัด

ธนพัฒน์ โรจนไพบูลย์

ธนพัฒน์ โรจนไพบูลย์

ผจก.กลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

พุฒิพัฒน์ เลิศเบญจพงศ์

พุฒิพัฒน์ เลิศเบญจพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปิยะทรัพย์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

ชัชวาล บัวสุวรรณ

ชัชวาล บัวสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอพริ้นท์ จำกัด

ดาริน ยุคเกษมวงศ์

ดาริน ยุคเกษมวงศ์

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ชัยวัฒน์ คงศักดิ์ศรีสกุล

ชัยวัฒน์ คงศักดิ์ศรีสกุล

Managing Director

S.B. Plascenter Co., Ltd.

อารียา ทิพยทยารัตน์

อารียา ทิพยทยารัตน์

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร

บริษัท ทยารัตน์ จำกัด

อภิชาติ กิตติคุณชัย

อภิชาติ กิตติคุณชัย

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

กาญจนา ใจคำ

กาญจนา ใจคำ

ผู้ช่วยหัวหน้ากองแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

การยาสูบแห่งประเทศไทย

Manivone Sitthixay

Manivone Sitthixay

Chief operating officer

Khouanchay Trading Import-Export Co. Ltd. (Laos)

ดร.จีรภัทร เจริญชัยกรณ์

ดร.จีรภัทร เจริญชัยกรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก his and her shop

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ภาสกร รุจิรากรสกุล

ภาสกร รุจิรากรสกุล

บริษัท พอชช์ โฮม เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Vong Khouanchaypacha

Vong Khouanchaypacha

Assistant to Chief operating officer

Khouanchay Trading Import-Export Co. Ltd. (Laos)

รุ่งทิพย์ ส่องพราย

รุ่งทิพย์ ส่องพราย

กรรมการผู้จัดการ

บ. เดอะเบสท์ RA ไทยแลนด์,บ.เบสท์ RA ฟิวชั่น

วีระพร คงสุภาพศิริ

วีระพร คงสุภาพศิริ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฝูหยวน มารีน จำกัด

วรินภร จันทรโรจน์วานิช

วรินภร จันทรโรจน์วานิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะเลตเตอร์พาร์ค จำกัด

มาลินี บุญกอ

มาลินี บุญกอ

GM, Eastern Operations

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

ลงทะเบียน THE MASTER