หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 7

วิทยากรหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7


บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้รับการอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 7


กิตติพัฒน์ มะกรูดทอง

กิตติพัฒน์ มะกรูดทอง

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ชลรัฐ ไวดาบ

ชลรัฐ ไวดาบ

บริษัท จีโอ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เชิดศักดิ์ สกุลทวีวัฒน์

เชิดศักดิ์ สกุลทวีวัฒน์

บริษัท อัลฟ่า แคปปิตอล จำกัด

ณัฐวุฒิ จินตรัศมี

ณัฐวุฒิ จินตรัศมี

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ดวงกมล ตาทอง

ดวงกมล ตาทอง

บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

นัดดา ชุ่มชู

นัดดา ชุ่มชู

เดอะ มายเฮ้าส์ อพาร์ตเมนต์

ปณต ลีเจริญภักตร์

ปณต ลีเจริญภักตร์

บริษัท อินฟินิท คอนโทรล จำกัด

ปาริชาติ ฉัตรเจริญพร

ปาริชาติ ฉัตรเจริญพร

บริษัท เหรียญทองซุปเปอร์บิ๊ก จำกัด

พรนภา วิมลรัตน์

พรนภา วิมลรัตน์

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ไพรวัลย์ ศรีธรรัตน์กุล

ไพรวัลย์ ศรีธรรัตน์กุล

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

ยาห์วายุ สดุดีปรีดา

ยาห์วายุ สดุดีปรีดา

บริษัท เดอะเวย์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ผศ.ดร.ยุพา ปราชญากูล

ผศ.ดร.ยุพา ปราชญากูล

วิริยะ จงไพศาล

วิริยะ จงไพศาล

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

สมาธิ กุลวัฒน์ภากร

สมาธิ กุลวัฒน์ภากร

บริษัท มังกี้บี จำกัด

สาธิต บุญเกื้อ

สาธิต บุญเกื้อ

บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด

กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)

พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี

พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี

กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

จันทรัตน์ สังข์รังสรรค์

จันทรัตน์ สังข์รังสรรค์

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

จิรกฤต นพทวีโภค

จิรกฤต นพทวีโภค

บริษัท ไก๋ไก่ ฟู๊ต จำกัด

จิรทศ ถิรนุทธิ

จิรทศ ถิรนุทธิ

บริษัท บางกอกบู๊ทเทอร์รี่ ดิเอ็กโซติก จำกัด

ดร.ชญาณ์นันท์ แดงพาณิชย์กุล

ดร.ชญาณ์นันท์ แดงพาณิชย์กุล

Monday import exports Co.,Ltd.

ชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง

ชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง

บริษัท ซีดีอาร์เอส จำกัด

ต่อโชค พลางกูร

ต่อโชค พลางกูร

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด

ดร.พลอยชิสา สุทธิเดชเชาว์หิรัญ

ดร.พลอยชิสา สุทธิเดชเชาว์หิรัญ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

พันทิพา โลจายะ

พันทิพา โลจายะ

บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จำกัด

ภัทรวดี โชติธรรมนาวี

ภัทรวดี โชติธรรมนาวี

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ภัสชา อัยยปัญญา

ภัสชา อัยยปัญญา

บริษัท ไอออนิค จำกัด

รัชย์ธนน อรุโณประโยชน์

รัชย์ธนน อรุโณประโยชน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีวิวัฒน์ถาวร

รัตติยากร สุนันทะ

รัตติยากร สุนันทะ

บริษัท บิ๊ก เรด เอนเนอร์ยี จำกัด

ลักษณาวัลย์ เหมอุปถัมภ์

ลักษณาวัลย์ เหมอุปถัมภ์

บริษัท เรเกนวาลด์เทรด จำกัด

วราภรณ์ เชี่ยวสมุทร

วราภรณ์ เชี่ยวสมุทร

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ไววิทย์ อุทัยเฉลิม

ไววิทย์ อุทัยเฉลิม

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

สิริลักษณ์ พงษ์ศิริ

สิริลักษณ์ พงษ์ศิริ

บริษัท เบอร์มิวด้า แบรนดิ้ง เฮ้าส์ จำกัด

สุบิน ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์

สุบิน ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

สุริยา เกตตะพันธุ์

สุริยา เกตตะพันธุ์

บริษัท สวยสนุกและมีความสุข จำกัด

อารีย์วรรณ จิระประกอบชัย

อารีย์วรรณ จิระประกอบชัย

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด

กิตติพัฒน์ เดชมณี

กิตติพัฒน์ เดชมณี

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

จิรพนธ์ จันทรา

จิรพนธ์ จันทรา

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

ณัฐธิดา อัศวเกษมจิตร

ณัฐธิดา อัศวเกษมจิตร

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ณัฐวรา แสงวารินทร์

ณัฐวรา แสงวารินทร์

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ประชุม ประทีปะเสน

ประชุม ประทีปะเสน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์

พรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ภูษณุ โลกาศิริวัตร

ภูษณุ โลกาศิริวัตร

บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด

มัลลิกา ตั้งเสริมกิจสกุล

มัลลิกา ตั้งเสริมกิจสกุล

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ฤดี บุญชอบ

ฤดี บุญชอบ

บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จำกัด

ลภัสรดา นาคพงศ์

ลภัสรดา นาคพงศ์

บริษัท รดา ฟู้ดส์อินดัสทรี้ จำกัด

สถาพร ไพศาลบูรพา

สถาพร ไพศาลบูรพา

บริษัท บูรพาพรอสเพอร์ จำกัด

สุจิรา เสถียรวงศา

สุจิรา เสถียรวงศา

บริษัท เอเวอเรสส เวลท์ จำกัด

สุรัต จารุรัตนกุล

สุรัต จารุรัตนกุล

บริษัท ซุปเปอร์คาร์09 จำกัด

ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจิรดาวัฒน์

ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจิรดาวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ธราวุฒิ ธีระศิริกุล

ธราวุฒิ ธีระศิริกุล

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ธวัชชัย แก้วใส

ธวัชชัย แก้วใส

บริษัท คลังสินค้าแพ็คให้ จำกัด

นที มงคลพร

นที มงคลพร

บริษัท พี.เอ.เอ็น. อิมปอร์ต จำกัด

นริศรา ศิลปวัฒนาวิทยา

นริศรา ศิลปวัฒนาวิทยา

บริษัท สไปแร็กซ์ ซาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด

นาถรวี วงศภวาภัค

นาถรวี วงศภวาภัค

บริษัท โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด

บุรฉัตร สิริหาญอุดม

บุรฉัตร สิริหาญอุดม

บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

ภาสุรีย์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

ภาสุรีย์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

Heyday Consulting Group

ภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล

ภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล

บริษัท เคอมมานด์ เอ็น ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด

วินรวีร์ ใหญ่เสมอ

วินรวีร์ ใหญ่เสมอ

ศิลปิน

ศักดา ลายประเสริฐ

ศักดา ลายประเสริฐ

บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ศิริรัชต์ ตาละลักษมณ์

ศิริรัชต์ ตาละลักษมณ์

บริษัท เวิลด์เบสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สกล ศรีพงษ์ธนากุล

สกล ศรีพงษ์ธนากุล

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด

อธิวัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

อธิวัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อภิญญา สุคนธจินดา

อภิญญา สุคนธจินดา

บริษํท คาสคาดา (ประเทศไทย) จำกัด

อัชฌา สุวรรณศรีนนท์

อัชฌา สุวรรณศรีนนท์

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

แคทรียา อิงลิช

แคทรียา อิงลิช

ศิลปิน

จิรัจ กัลย์จาฤก

จิรัจ กัลย์จาฤก

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์

พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3

นัยนา ปวโรฬารวิทยา

นัยนา ปวโรฬารวิทยา

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พัศญา จิรมณีกุล

พัศญา จิรมณีกุล

S.T.Diamond

พงษ์ เลิศจรัส

พงษ์ เลิศจรัส

บริษัท ซี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด

ดร.พิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ

ดร.พิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ

บริษัท ซันเตอร์ จำกัด

ภวัต เรืองเดชวรชัย

ภวัต เรืองเดชวรชัย

บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด

มณีรัตน์ องค์สรานนท์

มณีรัตน์ องค์สรานนท์

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รักษ์ศักดิ์ อินปราบ

รักษ์ศักดิ์ อินปราบ

การยาสูบแห่งประเทศไทย

ลฉัตร อรุณรัศมี

ลฉัตร อรุณรัศมี

บริษัท อาร์.เอส จำกัด (มหาชน)

วรุณดา แก้วไชยเฉลิมพล

วรุณดา แก้วไชยเฉลิมพล

บริษัท เจ็น คอนเน็คท์ จำกัด

วฤณดา ศิรธนสาร

วฤณดา ศิรธนสาร

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วสุ สกุลอนันต์

วสุ สกุลอนันต์

บริษัท ลีออนโมด จำกัด

อัฉริยา กิตติพูนสุข

อัฉริยา กิตติพูนสุข

บริษัท เทพรัตน แอสเสท จำกัด

อินทิรา นาคสกุล

อินทิรา นาคสกุล

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียน THE MASTER