เกี่ยวกับสถาบันฯ

รู้จักกับสถาบัน

       สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The MASTER) เพื่อสร้างนักธุรกิจและนักบริหารรุ่นใหม่ ให้มีความเป็นผู้นำเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 

ตราสัญลักษณ์

iSAB Logo

วิดีโอบริษัท

-->
ลงทะเบียน THE MASTER