หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 4

วิทยากรหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 4


บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ไผท  ผดุงถิ่น

นายกสมาคม

Thailand tech startup association

นวลพรรณ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คริสโตเฟอร์  ไรท์

เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

Chris English School

ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

ตลาดดอทคอม Tarad.com

เกียรติ  สิทธีอมร

อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

สุหฤท  สยามวาลา

นักร้อง นักดนตรี นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการวิทยุ และผู้บริหาร บริษัท ดี.เอช.เอ.

สยามวาลา จำกัด

ปริญญ์  พานิชภักดิ์

รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย

พรรคประชาธิปัตย์

คุณนภาพร  ไตรวิทย์วารีกุล

พิธีกร นักจัดการการวิทยุ

ผู้รับการอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 4


ประเสริฐ  ศรีพนากุล

ประเสริฐ ศรีพนากุล

กรรมกำรผู้จัดการ

บริษัท ศรีพนากุล จำกัด

สุวรรณา เมธีภัทรกุล

สุวรรณา เมธีภัทรกุล

Managing Director

SPL Glass (1995) Co., Ltd.

พอเจตน์ อภิศักดิ์ศิริกุล

พอเจตน์ อภิศักดิ์ศิริกุล

รองกรรมการผู้จัดกำร

บริษัท วาย เอช กรุ๊ป จำกัด

ปวีณา จินดารัตน์

ปวีณา จินดารัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

เกตุญาณินท์ จีรพัฒน์ชนากร

เกตุญาณินท์ จีรพัฒน์ชนากร

Executive Director

PKN Inter Holding Co., Ltd.

ทศพร โล่ห์ติวิกุล

ทศพร โล่ห์ติวิกุล

ทายาทธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซ้งพาณิชย์

ชื่นศิกานต์ งามยิ่งประพนธ์

ชื่นศิกานต์ งามยิ่งประพนธ์

เจ้ำของกิจการ

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดกิตติโชคอะไหล่ยนต์ อุดมสุข

พิชรัตน์ เจียมมานิสกุล

พิชรัตน์ เจียมมานิสกุล

กรรมการผู้จัดการ

Chiem Patana Textiles Co., Ltd.

รุ่งทิพย์  สวัสดิ์กลาง

รุ่งทิพย์ สวัสดิ์กลาง

Managing Director

บริษัท โออาร์โอซีฟู้ดส์ จำกัด

เรซอน ลอยทอง

เรซอน ลอยทอง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทองแสนขัน จำกัด

วัชราภา ชวลิตานนท์

วัชราภา ชวลิตานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

วีรวิทย์ ฐิติวรสิทธิ์

วีรวิทย์ ฐิติวรสิทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต

บริษัท ทิพย์วารินวัฒนาจำกัด

สมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์

สมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์

รองผู้จัดการบริหาร

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ไตรภักดิ์ อภัยภักดิ์

ไตรภักดิ์ อภัยภักดิ์

Managing Director

สำนักงำนกฎหมายกอปรนิติ

อาทิตย์ อินทุรัตน์

อาทิตย์ อินทุรัตน์

Group Account Director

บริษัท Far East Fameline DDB

ธาริต เศรษฐพงษ์

ธาริต เศรษฐพงษ์

Managing Director

บจก.อะตอม ลิ้งค์

ดร.จันจิรา จันทร์โฉม

ดร.จันจิรา จันทร์โฉม

ผู้จัดการสถานี

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม S Channel

ภูเมศวร์ เจียมวีระบรรยง

ภูเมศวร์ เจียมวีระบรรยง

Vice President

บริษัท ศรีวารี กรุ๊ป จำกัด

จิดาภา แสงน้อย

จิดาภา แสงน้อย

วิศวกร

มณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์

มณีรัตน์ เหล่าวณิชย์วิทย์

รองกรรมกำรผู้จัดการ

บริษัท บี.เค.วาย จำกัด

ชิงชัย ชัยณรงค์โลกา

ชิงชัย ชัยณรงค์โลกา

กรรมการผู้จัดการ

Total Quality Business Co., Ltd.

ประทีป ปูรณวัฒนกุล

ประทีป ปูรณวัฒนกุล

Managing Director

Exposition Technology Co., Ltd.

จรัส เกียรติเจริญวิทย์

จรัส เกียรติเจริญวิทย์

สถาปนิกโครงการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เมธา สุภากร

เมธา สุภากร

กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

รัชณี สิทธิดำรงค์

รัชณี สิทธิดำรงค์

Managing Director

บริษัท คิมเทค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

รัตติยากร สุนันทะ

รัตติยากร สุนันทะ

กรรมการ

บริษัท บิ๊ก เรด เอนเนอร์ยี จำกัด

วราภรณ์ แซ่เล้า

วราภรณ์ แซ่เล้า

ประธานบริหาร

บริษัท มิกะฟู๊ดส์ จำกัด

อภิธร อมาตยกุล

อภิธร อมาตยกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สมพร กิตติกรเจริญ

สมพร กิตติกรเจริญ

ผู้พิพำกษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

กรรมการรองผู้อำนวยการ

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด

ภูเบศวร เทพทรงพัฒนา

ภูเบศวร เทพทรงพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

สุริยะ  รัตตากร

สุริยะ รัตตากร

Assistant Managing Director

บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด

ดวงฤดี มิลินทางกูร

ดวงฤดี มิลินทางกูร

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รุ่งรัตน์ สร้อยเงิน

รุ่งรัตน์ สร้อยเงิน

ประธำนเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท ไอที โปรเพสชั่นแนล จำกัด

ศิริพร พฤษเจริญ

ศิริพร พฤษเจริญ

Media Planning Director

บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ธัญญานินท์ เรืองพิมพ์กุล

ธัญญานินท์ เรืองพิมพ์กุล

ประธานกรรมกำรบริหาร

Bio Asia (Thailand) Co., Ltd.

นงลักษณ์ หัตถสุวรรณ

นงลักษณ์ หัตถสุวรรณ

Managing Director

Light At Work Co., Ltd.

ปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา

ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ประธานกรรมการ

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

พ.อ.ดร.รัตติพล ตันยำ

พ.อ.ดร.รัตติพล ตันยำ

ผู้ก่อตั้ง

บริษัท อาตาปี จำกัด

วิศรุต พูลวรลักษณ์

วิศรุต พูลวรลักษณ์

Director

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

สมศรี เจษฎำอภิบาล

สมศรี เจษฎำอภิบาล

รองกรรมการ

บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

อรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

อรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร

บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จำกัด

อุดม เดชนพรัตน์

อุดม เดชนพรัตน์

General Manager

บริษัท ไทโย เรนทอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ชัพวิชญ์ บุญญาภิภัทร

ชัพวิชญ์ บุญญาภิภัทร

Director of Regional Brand Management

NAO Global Company

พงษ์ เลิศจรัส

พงษ์ เลิศจรัส

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด

ฤทธิ์กร เทศน์สาลี

ฤทธิ์กร เทศน์สาลี

กรรมการบริหาร

บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ธาริกา นวธานนท์

ธาริกา นวธานนท์

บ้านนกนางแอ่น

จิตติมา วิศิษฏ์กุล

จิตติมา วิศิษฏ์กุล

ผู้จัดการแผนก

บริษัท.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นวพล กูลกิจวานิช

นวพล กูลกิจวานิช

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.พี.เอ็ม.มอเตอร์ไบค์

เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์

เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์

Managing Director

President Kourakuen

วัลยา ปัญจวัฒนกุล

วัลยา ปัญจวัฒนกุล

Office Engineer

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วิมล ศรีดี

วิมล ศรีดี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลอดช่องสยามกรุ๊ป จำกัด

สายพิณ ประจงพงศ์พันธ์ุ

สายพิณ ประจงพงศ์พันธ์ุ

รักษาการรองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

สุพร  ภวสันต์

สุพร ภวสันต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธานรา จำกัด

สุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

สุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

CFO

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สันธาน ปฏิภาณจารัส

สันธาน ปฏิภาณจารัส

ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ชุติมา ธนะวิทย์กิตติกร

ชุติมา ธนะวิทย์กิตติกร

Managing Director

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด

อดิศักดิ์ กองวารี

อดิศักดิ์ กองวารี

Plan Director

บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด

กิตยาภรณ์  ชัยถาวรเสถียร

กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้อำนวยการฝ่าย D

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วรเทพ คลังเกษม

วรเทพ คลังเกษม

GM - Service Solution

บริษัท เนชั่แนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

ครรชิต เสกธีระ

ครรชิต เสกธีระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

พัชราวดี แซ่อุ้ย

พัชราวดี แซ่อุ้ย

Managing Director

บริษัท โปรเจคท์ มายด์ จำกัด

จักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล

จักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เจียม สาทสุทธิ

เจียม สาทสุทธิ

ผู้ตรวจการ

การยาสูบแห่งประเทศไทย

ชนันท์ดา ปันยารชุน

ชนันท์ดา ปันยารชุน

SVP Provident Fund

บลจ.กรุงศรี

ณัฐพล อนันตสายนนท์

ณัฐพล อนันตสายนนท์

Business Development

Spica International Co., Ltd.

ณัฐภัทร บูรณพงษ์ศักดิ์

ณัฐภัทร บูรณพงษ์ศักดิ์

Managing Director

Lasita Development Co., Ltd.

ทศพล มณีศรี

ทศพล มณีศรี

ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ธนกร สวัสดี

ธนกร สวัสดี

Manager, Sales

Onyx-hospitality Group

เกรียงไกร ศรีสุวรรณ

เกรียงไกร ศรีสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทริปเพิ้ล จำกัด

รัตติมา เตรียมการ

รัตติมา เตรียมการ

Managing Director

R&T Decorate Design Co., Ltd.

วรวรรณ  ตั้งตรงศักดิ์

วรวรรณ ตั้งตรงศักดิ์

กรรมการ

บริษัท ไพร์ม คาร์เร้นท์ จำกัด

ขริบพร  เศรษฐปิยานนท์

ขริบพร เศรษฐปิยานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อุบลพันธ์ทอง จำกัด

พญ.อณัฏฐ์ชำ อัศดำมงคล

พญ.อณัฏฐ์ชำ อัศดำมงคล

CEO and Medical Director

บริษัท ลักซ์ เมดิกรุ๊ป จำกัด

ลงทะเบียน THE MASTER