คณะกรรมการบริหารสถาบัน

บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ลงทะเบียน THE MASTER