หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

วิทยากรหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6


บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นวลพรรณ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ

ตลาดดอทคอม Tarad.com

ชานนท์  เรืองกฤตยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สุทธิชัย  หยุ่น

ผู้ก่อตั้ง

บริษัท กาแฟดำ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สมโภชน์  อาหุนัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

นิรุตติ์  ศิริจรรยา

นักแสดงในระดับตำนานของประเทศไทย

ณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ดร.ไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร

รองประธานและเลขาธิการ

หอการค้าไทยในจีน

กฤษณะ  บุญยะชัย

Chief Relationship Officer

Thailand Management Association

ผู้รับการอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6


ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม

ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม

กรรมการบริหาร

บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด

ชัยประสิทธิ์ สมบูรณ์ศักดิ์

ชัยประสิทธิ์ สมบูรณ์ศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญรอด รีไซเคิล จำกัด

ธนากร สระทองนวน

ธนากร สระทองนวน

กรรมการผู้จัดการ

ลูกชิ้นหมูยอ เชียงใหม่

นิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล

นิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดกคอร์ สตูดิโอ จำกัด

พัศญา จิรมณีกุล

พัศญา จิรมณีกุล

ธุรกิจส่วนตัว

-

พีระเดช ชมานนท์

พีระเดช ชมานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วีระศักดิ์ บัวสุวรรณ

วีระศักดิ์ บัวสุวรรณ

รองประธานฝ่ายบริหาร

บริษัท เอพริ้นท์ จำกัด

สกล ศรีพงษ์ธนากุล

สกล ศรีพงษ์ธนากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด

สุบิน ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์

สุบิน ลิ่วศักดิ์ไพบูลย์

Managing Director

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

ไสว พลขันธ์

ไสว พลขันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส.พี มาร์เก็ตติ้ง ซัพพลาย จำกัด

ภาวิณีย์ จูสิริวัฒน์

ภาวิณีย์ จูสิริวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Modern Film Center Co.,Ltd

ธนกร ฟูทวีกิจ

ธนกร ฟูทวีกิจ

Manager

Smart Gloves Co., Ltd.

อธิวัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

อธิวัฒน์ พัฒนพันธ์ชัย

บริหารงานขายและการตลาด

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล

อภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิเวิร์ส ออฟ อีโวลูชั่น 4289 จำกัด

ชานนท์ จิรายุกุล

ชานนท์ จิรายุกุล

Senior Executive Vice President

บริษัท โพสเซฟี่ จำกัด

ณภัค วรจิรปัญญา

ณภัค วรจิรปัญญา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จำกัด

บริรักษ์ ปุรณพัฒน์

บริรักษ์ ปุรณพัฒน์

กรรมการและผู้จัดการโรงงาน

บริษัท แดรี่ไทย จำกัด

ปฐมรัตน์ แพนเดช

ปฐมรัตน์ แพนเดช

ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าบุคคล

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี

พชิรารัชต์ สมิทธ์ธรานันท์

พชิรารัชต์ สมิทธ์ธรานันท์

เจ้าของธุรกิจ

บริษัท เทพนครศิลป์การพิมพ์ จำกัด

พัทธิระ สมเสนาะ

พัทธิระ สมเสนาะ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ไพโรจน์ ทับกิ

ไพโรจน์ ทับกิ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

รัชดาภา ปิยศทิพย์

รัชดาภา ปิยศทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮแลนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณาภรณ์ จิ้วผกานนท์

ลักษณาภรณ์ จิ้วผกานนท์

ผู้จัดการแผนก

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย

ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย

กรรมการบริหาร

บริษัท เวิลด์ ยูไนเต็ด โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สรวิศ เพิ่มพูนสิริกุล

สรวิศ เพิ่มพูนสิริกุล

Commercial development manager

บริษัท สิริกุลการไฟฟ้าและบุตร จากัด

สุภลักษณ์ พุทธนากิจชัย

สุภลักษณ์ พุทธนากิจชัย

ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ HHC

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

อรวรรณ เอื้ออำนวยรัตน์

อรวรรณ เอื้ออำนวยรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

พิเชฐ ด่านไทยนำ

พิเชฐ ด่านไทยนำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริการกลุ่มงานประกันภัยทั่วไป

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต

กัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต

ผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

การณ์ธวิศ แก้วกิ้ม

การณ์ธวิศ แก้วกิ้ม

ผู้จัดการส่วน

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

คมชาญ ขุนเศษฐ์

คมชาญ ขุนเศษฐ์

Managing Trainee

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด

ณัฐกาญจน์ ธนาวดี

ณัฐกาญจน์ ธนาวดี

ผู้จัดการสายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณัฐพงศ์ สหชัยวัฒนา

ณัฐพงศ์ สหชัยวัฒนา

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท สหชัยกิจการพิมพ์ จำกัด

นรากร บุญบำรุง

นรากร บุญบำรุง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วีระพันธ์ โชคพันทวี

วีระพันธ์ โชคพันทวี

Managing Director

บริษัท ซันโกแมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ศุษณะ มาอิ่มใจ

ศุษณะ มาอิ่มใจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Uniform & Workwear

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ชญาดา สังขนฤบดี

ชญาดา สังขนฤบดี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟมิลี่ ไฮเปอร์มาร์ท

สุดารัตน์ สิริทวีชัย

สุดารัตน์ สิริทวีชัย

Group Account Director

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

วฤณดา ศิรธนสาร

วฤณดา ศิรธนสาร

กรรมการ

บริษัท ศิรธนสาร จำกัด

กุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช

กุลภัสสร วิชาญชุติวาณิช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ชวดี รุ่งเรือง

ชวดี รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ณรัน ศิริสันธนะ

ดร.ณรัน ศิริสันธนะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ดนุพล ชูเงิน

ดนุพล ชูเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ธีรวิทย์ รังคะภูติ ชีตะลักษณ์

ธีรวิทย์ รังคะภูติ ชีตะลักษณ์

ผู้จัดการแผนก

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นริศ จรรยานิทัศน์

นริศ จรรยานิทัศน์

เลขาธิการชมรม

ชมรมผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบอาชีพอิสระจังหวัดขอนแก่น

ปนิษฐา บุรี

ปนิษฐา บุรี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ จำกัด

ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์

ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์

กรรมการบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร์อี จำกัด

พัชริดา สมิทธิเนตย์

พัชริดา สมิทธิเนตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Apple Scientific Co. Ltd.

เพ็ญศุกร์กัลยา มังคสิงห์

เพ็ญศุกร์กัลยา มังคสิงห์

Consultant

Assist America Asia Ltd.

เมพิชชา จันทร์ศรีธัญโกส

เมพิชชา จันทร์ศรีธัญโกส

ผู้จัดการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร

ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วรรณวรางค์ บัวสุวรรณ

วรรณวรางค์ บัวสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอพริ้นท์ จำกัด

อิษฎา เสวตครุธมัตร

อิษฎา เสวตครุธมัตร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด วางแผนและควบคุมการผลิต

บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด

กัญชลา มนตรีวงศ์

กัญชลา มนตรีวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จิรภัทร คิญชกวัฒน์

จิรภัทร คิญชกวัฒน์

เจ้าของธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.วัฒนากิจ

ดร.ธิติมา ไชยมงคล

ดร.ธิติมา ไชยมงคล

Dissertation Coaching

บริษัท รีเสิร์ซเชอร์ จำกัด

ธิติลักษณ์ สุวรรละโพลง

ธิติลักษณ์ สุวรรละโพลง

Marketing & Sales Director

บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

นิรดา สุวรรณภาณุ

นิรดา สุวรรณภาณุ

Group Account Director

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

พัชรพงศ์ ชวนชม

พัชรพงศ์ ชวนชม

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

มานิดา วัฒโน

มานิดา วัฒโน

รองผู้อำนวยการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ยาสุซิ มาซาอิ

ยาสุซิ มาซาอิ

President

บริษัท โอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ศรวณีย์ ศรีแก้ว

ศรวณีย์ ศรีแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์

ศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์

Managing Director

บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

สุนทรา ฐิติวร

สุนทรา ฐิติวร

กรรมการบริหาร

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด

อิศเรศ สิทธวีร์

อิศเรศ สิทธวีร์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

ลงทะเบียน THE MASTER