หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 2

วิทยากรหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 2


บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ดร.กิตติกร  ดาวพิเศษ

รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการโครงการสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อริยะ  พนมยงค์

กรรมการผู้จัดการ

LINE ประเทศไทย

ไผท  ผดุงถิ่น

นายกสมาคม

Thailand tech startup association

ชาตยา  สุพรรณพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฟู้ดส์ แพชชั่น จำกัด

ปิยชาติ  อิศรภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แบรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รศ.ดร.เสรี  วงศ์มณฑา

นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด

เรืองโรจน์  พูนผล

Managing Partner 500 Tuktuks และ Venture Partner 500 Startups

ณัฐวุฒิ  พึงเจริญพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อุ๊คบี จำกัด

เกษมสันต์  วีระกุล

นักวิชาการอิสระ
และผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC

นวลพรรณ  ล่ำซำ

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คริสโตเฟอร์  ไรท์

เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

Chris English School

ประภาส  ชลศรานนท์

รองประธาน

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

ผู้รับการอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 2


กนกกานต์ บุญอำนวย

กนกกานต์ บุญอำนวย

ผู้จัดการส่วนธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กมลชนก มโนพรศิริกุล

กมลชนก มโนพรศิริกุล

ทายาทธุรกิจ

บริษัท ศตรุ่งเรือง จำกัด

กมลเนตร โรจน์รัตนวลี

กมลเนตร โรจน์รัตนวลี

ผู้จัดการ

บริษัท แกรนเดอร์การ์เมนท์ จำกัด

กฤดา พูนวัตถุ

กฤดา พูนวัตถุ

กรรมการ

R & T Asia (Thailand) Co.,Ltd.

กวิน โตวงศ์ศรีเจริญ

กวิน โตวงศ์ศรีเจริญ

ประธานกรรมการ

บริษัท ซูชิโอ จำกัด

กานต์สินี ฉัตรวิริยานนท์

กานต์สินี ฉัตรวิริยานนท์

กรรมการผู้จัดการ

MMX APPAREL Co.,Ltd.

กิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

กิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด

ชยุต ตั้งคารวคุณ

ชยุต ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

Tks Chemical (Thailand) Co,Ltd.

ชลลดา เมฆราตรี

ชลลดา เมฆราตรี

Managing Director

บริษัท คอมมูนิเคชั่น วัน เอ็คเซ็ลเล้นท์ จำกัด

ชานน จิรัฐิติเจริญ

ชานน จิรัฐิติเจริญ

ผู้บริหาร

ปตท.ถนนข้าวหลาม

เชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

เชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล

ผู้จัดการทั่วไป

SMC PROPERTY SOFT Co.,Ltd.

ฐานวัฒน์ ฉัตรวิริยานนท์

ฐานวัฒน์ ฉัตรวิริยานนท์

กรรมการผู้จัดการ

VL&M APPAREL Co.,Ltd.

ฐิติพงษ์ วชิราพรพฤฒ

ฐิติพงษ์ วชิราพรพฤฒ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ณัฐพล สุคำ

ณัฐพล สุคำ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด (มหาชน)

ณัฐรดี ตระการศิริ

ณัฐรดี ตระการศิริ

Deputy Managing Director

Montis Resort

ณัฐสิทธิ์ เลิศพานิชบุญ

ณัฐสิทธิ์ เลิศพานิชบุญ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มัลติ ยูทิลิตี้ จำกัด

ทวีศักดิ์ พนมเริงศักดิ์

ทวีศักดิ์ พนมเริงศักดิ์

เจ้าของธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีภัณฑ์ สโตร์

ธนภณ เมทนีกรชัย

ธนภณ เมทนีกรชัย

ผู้บริหาร

บริษัท กรชัยสหพัฒน จำกัด

ธนศักดิ์ พรอริยพรหม

ธนศักดิ์ พรอริยพรหม

Product Manager

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ธนภูมิ พุฒิพิริยะ

ธนภูมิ พุฒิพิริยะ

ทายาทธุรกิจ

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

ธัญญ์ธิชา ภิวัฒน์พชรกุล

ธัญญ์ธิชา ภิวัฒน์พชรกุล

ฝ่ายบัญชี

บริษัท จ.เสริมทรัพย์ จำกัด

ธีรวิช เพชรวราธร

ธีรวิช เพชรวราธร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นพวรรณ คล้ายโอภาส

นพวรรณ คล้ายโอภาส

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด

บริษัท ยูนิ – เพรสซิเดนท์ จำกัด

นภดล หงส์ลำพอง

นภดล หงส์ลำพอง

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท ไซบอร์ก จำกัด

นัชชา ต่อเทียนชัย

นัชชา ต่อเทียนชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ITEC Group (ecc, spa Life, Star Maker, etc.)

นันทินี สอาดเอี่ยม

นันทินี สอาดเอี่ยม

Client Service Director

Fame Line Co., Ltd.

บรรณสิทธิ์ รักวงษ์

บรรณสิทธิ์ รักวงษ์

General Manager

บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด

บุปผวรรณ พิพัฒน์พงศา

บุปผวรรณ พิพัฒน์พงศา

ผู้จัดการธุรกิจญี่ปุ่น

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บุศร์น้ำเพ็ชร วิริยะนิธิพร

บุศร์น้ำเพ็ชร วิริยะนิธิพร

การตลาด

S.U.N Goldtrades

เบ็ญจวรรณ สุขภารังษี

เบ็ญจวรรณ สุขภารังษี

Media Director

MEDIA INTELLIGENCE CO., LTD.

ประณต เวสารัชวิทย์

ประณต เวสารัชวิทย์

ผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต

ประพิณพัฒน์ อริยศรีจิต

ผู้จัดการ

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

ปัญจพร เตชะวิบูลย์

ปัญจพร เตชะวิบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด

ปิยะภา จงเสถียร

ปิยะภา จงเสถียร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด

พงศ์เชฏฐ คงศักดิ์

พงศ์เชฏฐ คงศักดิ์

Chief Operating Officer

National Healthcare Systems Co., Ltd.

พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ

พงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ

Managing Director

บริษัท เจกรุ๊ป เทคโนโลยี จำกัด

พจนารถ พะเนียงเวทย์

พจนารถ พะเนียงเวทย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด

พรพิม นาคสวัสดิ์

พรพิม นาคสวัสดิ์

Business Acquisition Lead, Thailand Market

Google Asia Pacific, PTE. LTD.

พรเพ็ญศิริ ชิ้นศิริ

พรเพ็ญศิริ ชิ้นศิริ

Vice President

บริษัท สยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ท จำกัด

พรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช

พรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช

ประธานกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด

พิศณุ โชควัฒนา

พิศณุ โชควัฒนา

Factory Manager

บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จำกัด

พีระพล จันทร์วิจิตร

พีระพล จันทร์วิจิตร

Assist. Sales Director

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

เพิ่มพูน เพียรสุภาพ

เพิ่มพูน เพียรสุภาพ

กรรมการ

VIP Living Co.,Ltd.

ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์

ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์

อาจารย์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภัทราวดี ชูทอง

ภัทราวดี ชูทอง

ผู้จัดการแผนก Call Center

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ภูริธัญญ์ สินธวารยัน

ภูริธัญญ์ สินธวารยัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปารีสเซียน จำกัด

รชต วันรัตน์เศรษฐ

รชต วันรัตน์เศรษฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

รวีวรรณ เอนกกมล

รวีวรรณ เอนกกมล

ผู้จัดการส่วน

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ม.ล. รังษิธร ภาณุพันธ์

ม.ล. รังษิธร ภาณุพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท โคนาคะ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รุ่งทิพย์ วิศวกรวิศิษฎ์

รุ่งทิพย์ วิศวกรวิศิษฎ์

NEW BIZ DIRECTOR

MEDIA INTELLIGENCE CO., LTD.

รุ่งโรจน์ สุริโยภาสุไร

รุ่งโรจน์ สุริโยภาสุไร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาร์ เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด

วรวรรณ ตัณฑชน

วรวรรณ ตัณฑชน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด

วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์

วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์

Sales Director

อมรินทร์ ทีวี

วีรวรรรณ สุภณาวรรณ์

วีรวรรรณ สุภณาวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แก็ด เจ็ต วิลล่า จำกัด

ศิริพร จิตภาค

ศิริพร จิตภาค

ผู้จัดการแผนก

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ศิริยา เอื้อศรีธนากร

ศิริยา เอื้อศรีธนากร

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด

ศิริวรรณ ซื่อสัตย์

ศิริวรรณ ซื่อสัตย์

ที่ปรึกษากฏหมาย / ทนายความ

บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด

ศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง

ศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง

เจ้าของธุรกิจ

บริษัท แม็กเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ดร.สมบัติ์ เกียรติสุรนนท์

ดร.สมบัติ์ เกียรติสุรนนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

สมศักดิ์ พิชัยบัณฑิตกุล

สมศักดิ์ พิชัยบัณฑิตกุล

Managing Director

บริษัท พีซีเคม โซลูชั่น จำกัด

สุจิตรา บัญชาไชยะศิริ

สุจิตรา บัญชาไชยะศิริ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรี ดี แมท จำกัด

สุปวีณ์ พนัสเจริญ

สุปวีณ์ พนัสเจริญ

Sales & Marketing Manager

Rein & Fresh Co.,Ltd.

สุริยาวุธ โพธิอุโมงค์

สุริยาวุธ โพธิอุโมงค์

CEO , MD

True Property Service Co.,Ltd.

สุวิมล แซ่กัว

สุวิมล แซ่กัว

ผู้จัดการ

บริษัท เอสเอส ออโต้เวิร์ค จำกัด

อนุพล ภวพูนผล

อนุพล ภวพูนผล

Executive Business Director

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด

อำนาจ ศรีตระการนนท์

อำนาจ ศรีตระการนนท์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

อุทัย กวินเดชาธร

อุทัย กวินเดชาธร

ผู้บริหาร

บริษัท บันยันการ์เด้น จำกัด

เอกรินทร์ เตชะสุริยะมณี

เอกรินทร์ เตชะสุริยะมณี

กรรมการผู้จัดการ

Maddness Systems Co., Ltd.

เอกวีร์ พูลสวัสดิ์

เอกวีร์ พูลสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวิลด์ไวด์ คอม เซอร์วิส จำกัด

ลงทะเบียน THE MASTER