หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

          ครั้งแรก!... หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เพื่อติดปีกธุรกิจให้ก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยทีมกูรูต้นแบบด้านการตลาดและกลยุทธชั้นแนวหน้าของเมืองไทย

วิทยากรหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 1


บุญชัย  โชควัฒนา

ประธานหลักสูตร

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บุญเกียรติ  โชควัฒนา

ประธานสถาบัน

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เวทิต  โชควัฒนา

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

กรณ์  จาติกวณิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

ดร.กิตติกร  ดาวพิเศษ

รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
ผู้อำนวยการโครงการสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อริยะ  พนมยงค์

กรรมการผู้จัดการ

LINE ประเทศไทย

ไผท  ผดุงถิ่น

นายกสมาคม

Thailand tech startup association

ชาตยา  สุพรรณพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฟู้ดส์ แพชชั่น จำกัด

ปิยชาติ  อิศรภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แบรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รศ.ดร.เสรี  วงศ์มณฑา

นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด

เรืองโรจน์  พูนผล

Managing Partner 500 Tuktuks และ Venture Partner 500 Startups

ณัฐวุฒิ  พึงเจริญพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อุ๊คบี จำกัด

เกษมสันต์  วีระกุล

นักวิชาการอิสระ
และผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC

ผู้รับการอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 1


กรกช ตันสกุล

กรกช ตันสกุล

Director

บริษัท แอบโซลูท พีอาร์ จำกัด

กฤษณัช ชุมศรี

กฤษณัช ชุมศรี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซอฟท์แวร์ เมคเกอร์ จำกัด

กัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร

กัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร

กรรมการบริหาร

ห้างเซฟมาร์ท

กัลยา งามพร้อมสกุล

กัลยา งามพร้อมสกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด

เกวลิน สุวรรณศิริ

เกวลิน สุวรรณศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด

คัคนินท์ ปิ่นแก้ว

คัคนินท์ ปิ่นแก้ว

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ออพติมั่ม ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด

คัณธรส หาญไชยพิบูลย์กุล

คัณธรส หาญไชยพิบูลย์กุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีคอกซ์ เจมส์ บาย ลามูร์ จำกัด

คิโยโตะ ไทระ

คิโยโตะ ไทระ

Business Unit Director

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

จิตรลดา เกตุราทร

จิตรลดา เกตุราทร

ผู้จัดการทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ยงค์

จิรวัฒน์ รวมสุข

จิรวัฒน์ รวมสุข

เจ้าของกิจการ

หมอยานเรศวร

จีรศักดิ์ พัชรพานิช

จีรศักดิ์ พัชรพานิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส.อาร์ ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด

ชยพัทธ์ ตันติสุข

ชยพัทธ์ ตันติสุข

Sales & Marketing

RS Wholesale Co.,Ltd

ชลธร บัญชาไชยะศิริ

ชลธร บัญชาไชยะศิริ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรี ดี แมท จำกัด

ชัชฎาพร พันธุ์แสงดาว

ชัชฎาพร พันธุ์แสงดาว

เจ้าของกิจการ

Aggie Corners 2007

ชัยลดา ตันติเวชกุล

ชัยลดา ตันติเวชกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ชาติชาย พฤกษาพงษ์

ชาติชาย พฤกษาพงษ์

เจ้าของกิจการ

Founder absolute group aesthetic clinic

ชนัณญา โล่ห์รักษา

ชนัณญา โล่ห์รักษา

ประธานกรรมการ

บริษัท เฟิร์สคลาสฮอนเนอร์ จำกัด

ชวิภา พงษ์ธนโชติ

ชวิภา พงษ์ธนโชติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชัยวัชระรับเบอร์ จำกัด

ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ

ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีเอส โกลบอล จำกัด

ญาณัชปุณ ฐานิตปองอาภา

ญาณัชปุณ ฐานิตปองอาภา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แพคซ์เน็ตเวิร์ค จำกัด

ณัฐพล วงศ์มณีรุ่ง

ณัฐพล วงศ์มณีรุ่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด

ดร.ณัฐภน ลิมปิเจริญ

ดร.ณัฐภน ลิมปิเจริญ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จำกัด

ณัฐรัช บุณยทรรพ

ณัฐรัช บุณยทรรพ

Director and Partner

บริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ

ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ

นายกองค์การส่วนตำบลหน้าพระลาน สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน สระบุรี

ธนัท เวสารัชชานนท์

ธนัท เวสารัชชานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด

ธวัลพร บุญครอบ

ธวัลพร บุญครอบ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ลัคกี้ ไนน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์

ธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์

Engineering Manager

บริษัท เอสโก้-ไทย จำกัด

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง

กรรมการ

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

นพวรรณ์ ศริ

นพวรรณ์ ศริ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด

นริศรา ลือชาพิพัฒน์

นริศรา ลือชาพิพัฒน์

เจ้าของธุรกิจ

บริษัท แคทส จำกัด

นัษฐพงษ์ ทองรอด

นัษฐพงษ์ ทองรอด

ผู้จัดการอาวุโส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

นิมิต หงษ์พานิช

นิมิต หงษ์พานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บุญศักดิ์ บุญยเกียรติวัฒนา

บุญศักดิ์ บุญยเกียรติวัฒนา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที ซี อาร์ ปิโตรเลียม จำกัด

ปฐมา พรประภา

ปฐมา พรประภา

กรรมการบริหาร

บริษัท เอส พี อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

ปภาคุณ พงษ์อุดมกร

ปภาคุณ พงษ์อุดมกร

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

บริษัท ทรูสปีดไทม์ แอนด์ ลอสแอดจัสเตอร์ จำกัด

ปราณี วรโชคพีรัช

ปราณี วรโชคพีรัช

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

ปริญญ์ จันทนิมิ

ปริญญ์ จันทนิมิ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ส.ศักดิ์รุ่งเรืองสายบุรี จำกัด

พรพรรณ สิทธิวรานุวงศ์

พรพรรณ สิทธิวรานุวงศ์

Executive Manager

Pianista Studio

พรเพ็ญศิริ ชิ้นศิริ

พรเพ็ญศิริ ชิ้นศิริ

Vice President

บริษัท สยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ต จำกัด

พรรณปพร เตโชพิชญ์

พรรณปพร เตโชพิชญ์

ผู้จัดการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าผู้ประกอบการ

ธนาคารกสิกรไทย

พัฒน์ชรัช รัตนศุทรพบูลย์

พัฒน์ชรัช รัตนศุทรพบูลย์

ประธานกรรมการ

บริษัท กู๊ดโฮมดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พิมพิศุทธิ์ ปิยสันติวงศ์

พิมพิศุทธิ์ ปิยสันติวงศ์

Managing Director

Vision UK Education Center

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพชร พะเนียงเวทย์

เพชร พะเนียงเวทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ภัทธนีวรรณ วิญญรัตน์

ภัทธนีวรรณ วิญญรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด

ดร.ภัทร จึงกานต์กุล

ดร.ภัทร จึงกานต์กุล

ผู้ประกาศข่าวช่อง 7

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ภัทรานุช โฆษิตเจริญกุล

ภัทรานุช โฆษิตเจริญกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเตอร์ สุขภัณฑ์ เซรามิค จำกัด

ภูริธัญญ์ สินธวารยัน

ภูริธัญญ์ สินธวารยัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปารีสเซียน จำกัด

ภูวเมศฐ์ เกิดสิริโรจน์กุล

ภูวเมศฐ์ เกิดสิริโรจน์กุล

กรรมการบริษัท

บริษัท นครปฐมไพศาล จำกัด

มณฑา คำเสนา

มณฑา คำเสนา

ผู้จัดการ

บริษัท ชลสิทธิ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ดร.มนตรี หล่อกอบกิจ

ดร.มนตรี หล่อกอบกิจ

Marketing @ Sales IT Solutions

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

มยุรฉัตร จิวเจริญ

มยุรฉัตร จิวเจริญ

Founder

Harajuku Cafe Crepes

ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์

ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์

ผศ.ประจำคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยุพิน ตันโย

ยุพิน ตันโย

ผู้จัดการส่วนบัญชี - การเงิน

บริษัท ไหมทอง จำกัด

เยาวลักษณ์ นามกรณ์

เยาวลักษณ์ นามกรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์

รัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหภัณฑ์พัฒนา โปรดักส์ จำกัด

วงษ์เมธี วงศ์รินทราเมธี

วงษ์เมธี วงศ์รินทราเมธี

ผจก.ฝ่ายบริหารงานลูกค้า

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วธู ชูประภาวรรณ

วธู ชูประภาวรรณ

กรรมการบริหาร

บริษัท กำลังสอง จำกัด

วรัตม์ฐนัน ปักษ์กิ่งเมือง

วรัตม์ฐนัน ปักษ์กิ่งเมือง

ประธานกรรมการ

บริษัท วานิช วรกุล กรุ๊ป จำกัด

วสันต์ อรรถพูลทรัพย์

วสันต์ อรรถพูลทรัพย์

รองผู้จัดการ

บริษัท ไทยวีเทพารักษ์ จำกัด

วัชร วิทยฐานกรณ์

วัชร วิทยฐานกรณ์

กรรมการ

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)

วุฒิกร ยุพาวัฒนะ

วุฒิกร ยุพาวัฒนะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บี ทเวลฟ์ สตูดิโอ จำกัด

ศนิชา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ศนิชา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

เจ้าของธุรกิจ

ร้านอาหารอิตาเลี่ยน Basilico

ศมวดี กำนลมาศ

ศมวดี กำนลมาศ

ผู้จัดการตลาดและแผนการตลาด

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ศศิโสม ณ ป้อมเพ็ชร

ศศิโสม ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้จัดการสำนักงบประมาณและวางแผน

บริษัท พูลผล จำกัด

ศิรภัทร เบญจวารี

ศิรภัทร เบญจวารี

ผู้ก่อตั้ง

บริษัท Refun จำกัด

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

Co-Founder & managing Director

บริษัท ไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด

ดร.สมบัติ์ เกียรติสุรนนท์

ดร.สมบัติ์ เกียรติสุรนนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กิจเจริญการ์เมนท์ (1993) จำกัด

สันติ ไชยยศ

สันติ ไชยยศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สาธิต สร้างเกียรติ

สาธิต สร้างเกียรติ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สุดาวดี ธรรมไกรสร

สุดาวดี ธรรมไกรสร

เจ้าของธุรกิจ

บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จำกัด

โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

โสภา พิมพ์สิริพานิชย์

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ

บริษัท เอสซิแอลอินโนเวชั่น จำกัด

อรผกา วุฒิโฆสิต

อรผกา วุฒิโฆสิต

Analytical Lead

Google Thailand

อรสิริ แตงทอง

อรสิริ แตงทอง

Assistant Construction Manager

C.I.N.ESTATE Co.,LTD

อริสนา โรจนพฤกษ์

อริสนา โรจนพฤกษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์

ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด

อัชลิดา เกษรศุกร์

อัชลิดา เกษรศุกร์

Brand Manager

บริษัท แฟชั่นสตูดิโอ จำกัด

อาธิศักดิ์ กังสวร

อาธิศักดิ์ กังสวร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

แอน จิระธนากร

แอน จิระธนากร

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

รัฐภูมิ มาลัยวงศ์

รัฐภูมิ มาลัยวงศ์

เจ้าของธุรกิจ

Star Insure Broker Co.,Ltd

ลงทะเบียน THE MASTER