สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

ดร.ชูเกษ อุ่นจิตติ

ลงทะเบียน THE MASTER