สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 4

สุวรรณา เมธีภัทรกุล

ลงทะเบียน THE MASTER