สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 4

พ.อ.ดร.รัตติพล ตันยำ

ลงทะเบียน THE MASTER