สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

กัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร

ลงทะเบียน THE MASTER