สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

เพชร พะเนียงเวทย์

ลงทะเบียน THE MASTER