สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

ดร.วิไลวรรณ จิรัฐพิกาลพงศ์

ลงทะเบียน THE MASTER