สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

วรินภร จันทรโรจน์วานิช (กุ้ง)

Varinborn Chantarojvanich

กุ้ง The Master 5 นะคะ

วัน-เดือน-ปีเกิด : 25/01/1972
อายุ : 52 ปี
ลงทะเบียน THE MASTER