สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม

ลงทะเบียน THE MASTER