สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

วีระศักดิ์ บัวสุวรรณ

ลงทะเบียน THE MASTER