สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

บริรักษ์ ปุรณพัฒน์

ลงทะเบียน THE MASTER