สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

อภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

ลงทะเบียน THE MASTER