สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 6

ดร.พัชราภา ภักดีรัตน์

ลงทะเบียน THE MASTER