สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

จีรศักดิ์ พัชรพานิช

ลงทะเบียน THE MASTER