สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 2

ดร.ทพญ. แพน สุ่นสวัสดิ์

ลงทะเบียน THE MASTER