สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 3

ดร.กษิฐิ์เดช พิชะยะพัฒน์

ลงทะเบียน THE MASTER