สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 3

จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ

ลงทะเบียน THE MASTER