สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 4

สายพิณ ประจงพงศ์พันธ์ุ

ลงทะเบียน THE MASTER