สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง

ลงทะเบียน THE MASTER