สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 1

ดร.ภัทร จึงกานต์กุล

ลงทะเบียน THE MASTER