สมาชิก หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) รุ่นที่ 5

ธนพัฒน์ โรจนไพบูลย์ (ต้า)

Thanapat Rodjanapaibool

วัน-เดือน-ปีเกิด : 31/07/1973
อายุ : 50 ปี
ลงทะเบียน THE MASTER