เปิดอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

เปิดอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

เปิดอบรมหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ที่สามารถจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในขอบเขตได้ในระดับหนึ่ง ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การอบรมและกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิผล มีความต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม จึงพิจารณาเปิด การอบรมหลักสูตร The Master รุ่นที่ 6 ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 - วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER