วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคมนี้ ผู้ใฝ่รู้ #The Master by iSAB รุ่นที่ 6
เตรียมตัวพบกัน!

เวลา 13.30 – 18.00 น.

พบกับ ผศ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสาร การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
#Themaster6byisab
#นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER