วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคมนี้ เตรียมตัวพบกับ ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคมนี้  เตรียมตัวพบกับ ผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคมนี้ ผู้ใฝ่รู้ #The Master by iSAB รุ่นที่ 6
เตรียมตัวพบกับ!

เวลา 13.30 – 18.00 น.

พบกับผศ.กฤษณะ พันธุ์เพ็ง
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#Themaster6byisab
#นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

แบ่งปัน :

ลงทะเบียน THE MASTER